Çocuklara Allah’ı Anlatmak, Sevdirmek, Tanımak, Göstermek Nasıl Olur?

Paylaşın

Çocuklara Allah’ı anlatmak için farklı yöntemler ve kaynaklar bulunmaktadır. Hatice Kübra Tongar’ın kitabı, çocuklara Allah’ı anlatmak için bir kaynak olabilir. Ayrıca çocuklara Allah’ı anlatmak için çizgi filmler, hikayeler ve diyanet kaynakları da kullanılabilir. 5 yaşındaki bir çocuğa Allah’ı anlatırken basit ve anlaşılır dil kullanmak önemlidir. Benzer şekilde, 4 yaşındaki bir çocuğa da Allah’ı açıklamak için anlaşılır ve çocuğun seviyesine uygun bir yaklaşım benimsemek gerekebilir. Bu sorularla ilgilenen bir çocuğa cevap verirken psikolojik açıdan dikkatli olmak önemlidir. Çocuklar genellikle Allah’ın görünmediği gerçeğiyle ilgili sorular sorarlar, bu sorulara açık ve anlayışlı cevaplar vermek önemlidir. Ayrıca çocuklara Allah’ı anlatmak için öğretici kitaplar da faydalı olabilir.


Allah, iyilik yapanları, tevbe edenleri, temizlenenleri, kendisine karşı gelmekten sakınanları, sabredenleri, tevekkül edenleri, adaletli davrananları ve kendi yolunda savaşanları sever. Haddi aşanları, bozguncuları, kâfirleri, zalimleri, kibirlenenleri , savurganları, hainleri sevmez.

Çocuğa Allah’ı Anlatmak, Çocuğa Allah’ı Sevdirmek, Çocuğa Allah’ı Tanımak, Çocuğa Allah’ı Göstermek Nasıl Olur?

Allah‘ı her şeyden çok sevmek dinimizin emridir. Allah‘ı sevmenin yolu ise, onun sevdiği tarzda yaşayan Peygamberimizi (asm) sevmek ve onun yolunda olmaktır. Allah‘ı sevmek, insanın yaratılışının en yüce hedefidir. Dolayısıyla İslâm’ın insanları kendisine doğru sevkettiği en yüksek gayedir.

Çocuğa Allah nasıl anlatılır?

Allah’ın cezalandırıcı değil, çok esirgeyici, bağışlayıcı olduğu ifade edilmelidir. Çocuk ruhu Allah korkusu ile terbiye etmeye çalışmak yanlıştır ve çocuklarda olumsuz etkilere sebep olacaktır. Bu yüzden çocuklara önce Allah sevgisi aşılanmalı, daha sonra 10-11 yaşlarından sonra Allah korkusu anlatılmalıdır.

Allah nerde diyen çocuğa ne denir?

Bir süre sonra, mahallemizdeki caminin hocası aynı soruya farklı bir cevap vermişti. Yaramaz arkadaşımız Ramazan, “Allah nerede hocam” diye sorunca, sağ elini kalbine götürerek, “Allah kalbimizde oğlum” cevabını vermişti.

Çocuğa Allah kaç yaşında?

7-9 Yaş: Bu yaşlardaki çocuklar ALLAH’ın zatı ile ilgili sorular sormaya başlar. Çocukların arkadaşlarına ‘Sen ALLAH’a inanıyor musun? ‘ sorusunu sormaya başladıkları yaş bu yaştır. Çocuk ilk defa bu yaşta ‘İnanılan ve inanılmayan bir ALLAH’ın var olduğunun’ farkına varır.

Allah’ı neden göremiyoruz sorusuna cevap?

Allah’ı gözümüzle görmememizin nedeni, kudret ve ilmiyle her şeyi kapsamasından ve zıddının yokluğundandır. Mesela, atmosferin yer küreyi her yandan kuşatması gibi, güneşin de bütün feza âlemini kuşattığını farz etsek, o zaman güneşi göz ile görmek mümkün olmaz.

Allahı tanımak nasıl olur?

Allah’ı tanımak, Allah Resûlü’nü tanımak, dinlemek ve itaat etmekle mümkün olur. Allah’ı tanımak ve sevmek, Kur’ân’ı okuyup anlamak ve hayata tatbik etmekle mümkündür. Bize Mevlâ’mızı bildirmek ve sevdirmek için kâinat mescid-i kebîrinde Kur’ân kâinatı okuyor.

Çocuğa Allah sevgisi nasıl anlatılır?

Din eğitimi sevgi üzerine kurulmalıdır. Allah’ın azabı değil rahmeti işlenmelidir. Allah’ın cezalandırıcı değil, esirgeyici, bağışlayıcı ve çok sevdiği ile başlanmalıdır. Çocuklara, Allah’ın sevdiği, koruduğu, bağışladığı, hoş görülü olduğu ödüllendirdiği anlatılmamalıdır.

Allah nerede kalıyor?

Allah Teâlâ “mütemekkin” değildir; bir mekânda yer tutmaz. Allah Teâlâ “mütehayyiz” de değildir; boşlukta yer kaplamaz. Çünkü bir mekânda veya boşlukta yer kaplamak, o mekân veya boşluğa ya hulûl ve nüfuz etmeyi veya temas etmeyi gerektirir. Bu nitelikler ise “cisim ve cismânî” varlıkların özellikleridir.

Allah’ın var ve bir olduğunu nasıl anlarız?

Bir kısım İslâm bilginine göre insandaki Allah inancı, zorunlu ve yaratılıştan olduğu için Allah’ın varlığına dair dışarıdan deliller aramaya, mantıkî ve aklî deliller sunmaya ihtiyaç yoktur. Yaratılışı bozulmamış, aklı karışmamış her insan Allah’ın var ve bir olduğunu bulur ve anlar.

Allah neden seviyoruz?

Varlıkların hepsi Allahü teâlânın kudretiyle vardır. Hiç kimse, kendi kendini yaratıp, hayatını devam ettiremez. O halde, kişinin, kendini yaratan, çeşitli nimetler veren, yaşatan Rabbimizi sevmemesi mümkün değildir. Eğer sevmiyorsa, kendi yaratılışını bilmediğinden, cehaletindendir.

Allahı kim gördü?

Allah’a (cc) en fazla yakınlaşan Zat, Miraç Mucizesi’nin sahibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir (asm). Peygamber Efendimiz (asm) “dünya gözü ile ahirette” Cenab-ı Hakk’ı görmüştür.

Allah Allah kaç yaşındadır?

Allah, doğmamıştır, doğurmamıştır. Allah’ın yaşı yoktur. Eğer bir yaş söyleyecek olursak, Allah, sonsuz yaşındadır diyebiliriz

Allah cc nasıl severiz?

Allah’ı her şeyden çok sevmek dinimizin emridir. Allah’ı sevmenin yolu ise, onun sevdiği tarzda yaşayan Peygamberimizi (asm) sevmek ve onun yolunda olmaktır. Allah’ı sevmek, insanın yaratılışının en yüce hedefidir. Dolayısıyla İslâm’ın insanları kendisine doğru sevkettiği en yüksek gayedir.

Allahı kim yarattı sorusu?

Şu varlık aleminin yaratıcısı ancak ve ancak vücudu vâcib, ezelî ve ebedî, zâtında ve sıfatlarında benzeri bulunmayan Allah’dır. Elbette, O Zât-ı Akdes hakkında böyle bir soru sorulamaz. Çünkü “kim yarattı” sorusu ancak mahlûkat için sorulabilir. Allahü Teâlâ Ehad’dir; birdir, zatında şeriki yoktur.

Dinimizde çocuğa nasıl davranmalı?

Çocuğun sevilmeye, oynamaya sohbete ihtiyacı vardır. Çocuk kendisine soğuk, sert, kaba ve kırıcı davranan büyüklerinin kendisini sevmediğini zannedip bunalıma girer. Bu sebeple onlara şefkatli, güler yüzlü davranmalı. * Çocuğa nasihat vermek yerine bizzat uygulamalı iş yaptırmak daha uygun olur.

Allah kimdir nedir?

Allah, kainatı yaratan, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurmamış olan, kudret sahibi demektir. Allahu Teala ve Alim-Allah şeklinde de kullanılır.Allah, kainatı yaratan, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurmamış olan, kudret sahibi demektir

Allah bir insanla konuşur mu?

Bu konuşmanın biçimi Kur’an’da şöyle belirtilir: “Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle (ilham yoluyla, kulunun kalbine dilediği düşünceyi doğurarak), yahut perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder.” (Şûrâ, 42/51).

Allah’ın en sevdigi insan kimdir?

Allah’ın sevdiği kul olmaya çalışanı, Allah’ın sevdikleri de sever. Anası sever, babası sever, eşi, çocukları, akrabaları komşuları, yer sever, gök sever, yerdekiler sever, göktekiler sever.

Allah bir mi tek mi?

Allah (c.c.), Vitr’dir. Yani bir olan, tek olan, yegâne olan, eşi ve benzeri olmayan, dengi, nazîri, ortağı ve yardımcısı aslâ bulunmayan demektir. Allah hem zâtı itibariyle birdir, hem isim ve sıfatları itibariyle tektir, eşsizdir, benzersizdir, misli ve misali yoktur.

Allah bizden ne istiyor?

Allah bizden yalnız kendisine kulluk etmemizi, hamd etmemizi, yardım beklememizi istiyor. Salih amellerle kendisine ulaşmamızı istiyor. Kendisine asla isyan etmememizi ve itaat etmemizi istiyor. Namaz kılmamızı, zekat vermemizi, oruç tutmamızı, gücü yetenlerin hac etmesini istiyor.

Allah gözle görülür mü?

Allah Teâlâ hiçbir zaman gözle görülmez, zira bir şeyin gözle görülebilmesi demek onun cisim, mekân, yer, renk, şekli ve yönü olması demektir ki bütün bunlar yaratıklara özgü olgulardır.

Allah’ın varlığının en büyük kanıtı nedir?

İslam bilginlerine göre Allah’ın varlığı gözle görülmesi mümkün değildir. Çünkü ayette de belirtildiği üzere onu hiçbir göz idrak edemez fakat o bütün gözleri idrak eder denilmiştir. – Allah’ın yaratmış olduğu evren ve tabiat onun bir yaratıcı olduğunun ve var olduğunun en büyük delilleri arasındadır.

Allah’ın kaç eli var?

Hadislerde Allah’ın iki elinin de sağ el olduğunun belirtilmesi yed kelimesinin mecazi anlama geldiğine işaret etmektedir. Kabz (kabza) ve kef de “kudret ve hükümranlık” mânasındadır.

Allah c.c. Kimleri Sevmez?

Allah hiçbir aşırılığı ve aşırı gideni sevmez. Allah küfürde ve günahta ısrar edenleri sevmez. Allah kâfirleri, verilen tüm imkân ve nimetlerin sahibini inkar edenleri sevmez. Allah zalimleri, zulmü meslek edineni sevmez.

Allahtan ancak ilim sahipleri korkar.”

Meâlindeki âyet-i kerimede bu hakikat ifade edilmektedir. Bu hürmet ve haşyet, her mü’minde imanın derecesine göre tecellî eder. Çünkü insan ilim vasıtasıyla Rabbini tanıdıkça Ona olan sevgisi ve saygısı artmaktadır.

Allah’a aşk nasıl olur?

Tasavvuf dilinde, Allah’a muhabbet anlamında kullanılır. (Nursî, Mektubat, s. 450) Allah’ın zatı, sıfatları ve isimleri mahlukatına benzemediği gibi, ona olan sevgi de asla mahlukata olan sevgiye benzemez ve benzememelidir. İnsan, aşkı ya mecazi kullanır ya da hakiki.

Allah nurunu kimlere verir?

Zumer Suresinin 23. âyet-i kerimesi bu nurların, Allahû Tealâ tarafından ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. Bu nurların bir insanın kalbine ulaştığını, sonra o kişinin kalbini huşû sahibi kıldığı, kişinin tüylerinin, derilerinin ürperdiğini, Allah’ın nurlarının kişinin kalbine girmesini anlatıyor.

Allah’ı kıskanmak günah mı?

Bu hususu, Resululah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın “Allah kıskanç olduğu için fevâhişi haram etti.” hadisi açıklamıştır. Yani haram etti demek, işlenmesini yasak etti demektir. Yine Aleyhissalâtu vesselâm buyurmuştur ki: “Allah’ın kıskanması, mü’minin Allah’ın haram kıldığı şeyi yapmamasıdır.”

Allah’ın en sevmediği şey nedir?

Allah küfürde ve günahta ısrar edenleri sevmez. Allah kâfirleri, verilen tüm imkân ve nimetlerin sahibini inkar edenleri sevmez. Allah zalimleri, zulmü meslek edineni sevmez. Allah hainleri ve günahkârları sevmez.

Çocuğun ‘Allah nerde?’ Sorusunun Cevabı

Allah, yukarıda, aşağıda, yanda değildir, mekandan münezzehtir. Fakat Allah’ın yarattığı varlıklar her yerdedir ve yarattığı bu varlıklarda bizim gözümüzle gördüğümüz güzellik ve mükemmellik gibi özellikleriyle de her yerdedir” şeklinde olabilir.

4 yaş çocuğuna Allah nasıl anlatılır

4-7 Yaş: Bu yaşlarda çocuklar soyut kavramları anlayamadığından ALLAH’ı somut bir şeyle kıyaslarlar. Bu normal karşılanmalıdır. Cevaplarda da soyuta kaçmak yerine somutun hep daha ötesi ifadeler kullanılmalıdır.

Çoçuklara Allah’ı anlatmak diyanet

Çocuklara Allah’ın sonsuz rahmet sahibi olduğu söylenmelidir. Onlara yaşları küçük olduğu için ilk etapta, Allah’ın yarattığı tüm kullarını sevdiği, onları koruduğu ve affedici olduğu ve onları ödüllendirdiği anlatılmalıdır.


Çocuklara Allah’ı Anlatmak

Çocuklara Allah’ı anlatmak, büyük bir sorumluluk gerektirir. İşte bazı yöntemler:

1. Duygusal Bağlamda Anlatmak

Çocuğa Allah’ı anlatmak için duygusal bağlam önemlidir. Allah sevgisi, empati ve şefkatle aktarılmalıdır. Sevgi, güven ve saygı üzerine kurulan bir temel, çocuğun Allah’a olan bağlılığını güçlendirebilir.

2. Basit Ama Anlamlı Hikayeler ve Olaylarla Örneklemek

Allah kavramını anlatırken basit ama anlamlı hikayelerle veya olaylarla desteklemek çocuğun anlayışını artırabilir. Örneğin, sevgi, iyilik ve merhamet gibi kavramlar Allah’ın sevgisini ve varlığını anlamasına yardımcı olabilir.

3. Doğa ve Evren Üzerinden Anlatmak

Doğayı ve evreni gözlemlemek, çocuklara Allah’ın varlığı hakkında somut örnekler sunabilir. Gökyüzündeki yıldızlar, bitkilerin büyümesi gibi olaylar, Allah’ın varlığına dair kanıtlar olabilir.

4. Esmaü’l Hüsna ile Anlatmak

Esmaü’l Hüsna, Allah’ın isimleri ve nitelikleridir. Bu isimleri çocuklara anlatarak Allah’ın farklı yönlerini öğretebilirsiniz. Sevgi, merhamet, adalet gibi kavramlar bu isimlerle örneklenerek anlatılabilir.

5. Aile, Dinî Eğitim ve Model Olmak

Ebeveynlerin, çocuklara dinî eğitimi yaşlarına uygun bir şekilde sağlamaları önemlidir. Ailede dini değerleri yaşayarak, model olmak, çocukların Allah kavramını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

6. Doğru ve Net Cevaplar Verme

Çocuğun Allah hakkında sorular sorduğunda, açık ve anlaşılır cevaplar vermeli, ancak onların yaşına uygun bir şekilde ve basitleştirilmiş dilde anlatım yapmalısınız.

7. Dinî Kitap ve Materyalleri Kullanmak

Çocuklara Allah’ı anlatmak için onların yaşlarına uygun dini hikaye kitapları, çizgi filmler veya eğitim materyalleri kullanılabilir.

Çocuklara Allah’ı anlatma süreci, dikkatlice ve sabırla yürütülmelidir. Her çocuğun anlama seviyesi farklı olduğu için çeşitli yöntemler deneyerek en uygun olanı bulabilirsiniz.


 • Allah’ı tek gören peygamber kimdir?
 • Allah’ı kim görmüştür?
 • Allah dünyayı kaç günde yaratmış?
 • Allah’tan kim korkar?
 • Allah gözle görülür mü?
 • Allah’ın var olduğunu nasıl anlarız?
 • Allahı ilk gören kimdir?
 • Allah’ın en büyük ismi nedir?
 • Allahı kim yaratmıştır?
 • Allah bir nur mudur?
 • Allahın yarattığı en büyük şey nedir?
 • Allah insanı neden çaresiz bırakır?
 • Allahın evi nere?
 • Allah’ın en sevdiği kullar kimlerdir?
 • Allah kulunu nasıl sever?
 • Allah insanlara görünecek mi?
 • Allah korkuyla imtihan eder mi?
 • Birine aşık olmak Allah’tan mı?
 • Allah’ı seven ne yapar?
 • Allah’ın sevmediği kullar kimlerdir?
 • Ilk yaratılan nûr kimdir?
 • Sürekli Allah i düşünmek günah mı?
 • Dünyada ilk yaratılan hayvan nedir?
 • Allahı tanımak nasıl olur?
 • Eşini kıskanmak sevap mı?
 • Allah bize acır mı?
 • Allah’ın en çok sevdiği hayvan nedir?
 • Melekler bizi görüyor mu?
 • Allah’ın konuşması nasıl olur?
 • En kuvvetli peygamber kimdir?
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar